Hjem

Personvernnemndas medlemmer

Personvernnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Personvernnemnda er opprettet i medhold av lov om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven) § 22. Personvernnemndas virksom­het er regulert i personopplysningsloven § 22 og forskrift om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 876 (personopplysningsforskriften) §§ 3 og 4.

Personvernnemnda behandler og avgjør klager over Datatilsynets vedtak, jf. personopplysningsloven § 22 andre ledd. Personvernnemnda kan prøve alle sider av de sakene som tas til behandling, herunder Datatilsynets skjønnsutøvelse. Nemndas vedtak kan ikke påklages videre som forvaltnings­klage. Søksmål om gyldigheten av Personvernnemndas vedtak kan rettes mot staten ved Personvernnemnda, jf. personopplysningsloven § 25.

Personvernnemnda har syv medlemmer. Hvert medlem har et personlig varamedlem. Medlemmene og varamedlemmene utnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Nemndas leder og nestleder skal begge ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Nemndas sammensetning i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

Mari Bø Haugstad

Leder: Mari Bø Haugstad er kst. sorenskriver ved Hedmarken tingrett. Hun har tidligere arbeidet i sivilavdelingen i Justisdepartementet med ansvaret for personvern. Hun er leder av Redelighetsutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun var medlem av Personvernkommisjonen som leverte NOU 2009:1 «Individ og integritet Personvern i det digitale samfunnet».
Tlf: 996 47 202 - E-post

Personlig vara: Mats Ruland er Norges riksmekler og lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har tidligere vært tingrettsdommer i Oslo tingrett, og jobbet som advokat i advokatfirmaet Haavind.

Bjørnar Borvik

Nestleder: Bjørnar Borvik er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han disputerte for doktorgraden i 2008 med en avhandling om avveiningen mellom personvern og ytringsfrihet. Borvik har publisert arbeider innen menneskerettigheter, statsrett, strafferett, erstatningsrett og familierett. Han har vært ansatt ved juridisk fakultet siden 2002, og har blant annet vært visedekan for utdanning. Borvik har også vært konstituert lagdommer ved Gulating lagmannsrett i to perioder.
Tlf: 402 80 030 - E-post

Personlig vara: Ellen Eikeseth Mjøs er advokat og partner ved Sentrumsadvokaten i Bergen. Hun er oppnevnt som fast forsvarer og fast bistandsadvokat ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun er leder for Spesialenheten for politisaker etterforskningsavdeling Vest-Norge. Hun har også tidligere vært politiadvokat ved Vest politidistrikt og stipendiat ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Ellen Økland Blinkenberg

Ellen Økland Blinkenberg er spesialist i medisinsk genetikk og arbeider som overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland universitetssykehus. Hun har tidligere vært medlem av Helsedirektoratets Bioreferansegruppe. Hun ga i 2013 ut boken "Min DNAgbok", en debattbok om gentesting i et samfunnsperspektiv.

Personlig vara: Heidi Talsethagen er seniorrådgiver på Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Tromsø. Hun er utdannet både som ergoterapeut og jurist, og har i tillegg videreutdanning innen folkehelsevitenskap. Hun har tidligere arbeidet med innføring av felles kliniske systemer i Helse Nord, og har lang erfaring med rådgivning og tilsyn med helsetjenesten hos Fylkeslegen og Fylkesmannen i Troms.

Line Coll

Line Coll er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for teknologi og IT-rett. Coll har lang erfaring som rådgiver innen personvern, bruk av ny teknologi og digitalisering, både som forretningsadvokat for et bredt spekter av offentlige og private norske og internasjonale klienter og som advokat i Equinor ASA (Statoil ASA). Hun var sekretær for Personvernkommisjonen som leverte NOU 2009:1 «Individ og integritet Personvern i det digitale samfunnet» og har jobbet som forsker ved UiO.

Personlig vara: Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er dekan ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Hun er utdannet journalist og sosiolingvist fra Høgskulen i Volda og Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som redaktør og journalist i en rekke nasjonale medier. Rotevatn har sittet i flere styrer, fagutvalg og komiteer innen språk, kultur og medier, blant annet åtte år i NRKs styre.

Hans Marius Graasvold

Hans Marius Graasvold er advokat og arbeider særlig med rettslige problemstillinger innen kunst, kultur og personvern. Han er tidligere juridisk direktør i Forbrukerrådet og leder av rådets forbrukerpolitiske arbeid innen personvern og digitale medier. Han har tidligere vært medlem av Domeneklagenemnda og Forsikringsskadenemnda.

Personlig vara: Maryke Silalahi Nuth har en doktorgrad i rettsvitenskap (IT-rett) fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun jobber nå som fagsjef for personvern i Oslo kommune og har tidligere jobbet i Direktoratet for e-helse med personvern og informasjonssikkerhet i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. Hun har mange års erfaring som forretningsadvokat med praksis særlig innenfor IT-rett og personvern, og har jobbet som forsker ved Senter for rettsinformatikk, UiO.

Gisle Hannemyr

Gisle Hannemyr er universitets­lektor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, der han forsker på datasikkerhet og personvern­økende teknologi. Han har tidligere vært direktør for utvikling i Schibstednett, og har erfaring fra en rekke styreverv ved ulike teknologibedrifter. Han var sekretær for Personvernkommisjonen som leverte NOU 2009:1 «Individ og integritet Personvern i det digitale samfunnet». Han har skrevet en rekke fagbøker. Den siste er "Digitale medier" (Universitetsforlaget 2015).

Personlig vara: Torgeir Waterhouse er direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, hvor han jobber med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Han er foredragsholder og forfatter, og har deltatt i regjeringsoppnevnte utvalg om emner som digital verdiskaping, opphavsrett, lovlig avlytting, online gambling etc. Han har flere styre- og rådgivende stillinger for organisasjoner og selskaper i internett-sfæren. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet.

Hans Marius Tessem

Hans Marius Tessem er seniorrådgiver i Norsk Senter for informasjonssikring og leder for tjenesten Slettmeg.no. Tessem er utdannet bachelor fra Høgskolen i Gjøvik innen data/elektronikk og sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim. Han har jobbet med informasjonssikkerhet siden 2003.

Personlig vara: Petter Bae Brandtzæg er førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital. Han har i flere år forsket på personvernutfordringer innenfor nyere medieteknologier som sosiale medier og mobile applikasjoner.