Hjem

Personvernnemndas sekretariat

Anette Funderud

Personvernnemnda har et eget sekretariat som utfører den daglige driften, forbereder og utreder sakene til behandling i Personvernnemnda. Sekretariatet er administrativt ansatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men er faglig underlagt Personvernnemnda i den enkelte sak.

Anette Klem Funderud, er juridisk seniorrådgiver med advokat­bevilling og bred forvaltnings­erfaring, blant annet fra Diskrimineringsnemnda og Trygderetten.