Home

Om oss

Personvernnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Personvernnemnda er opprettet i medhold av lov om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven) § 22. Personvernnemndas virksomhet er regulert i personopplysningsloven § 22 og forskrift om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 876 (personopplysningsforskriften) §§ 3 og 4.

Personvernnemnda er et kollegialt organ, som består av syv medlemmer. Hvert medlem har et personlig varamedlem. Nemnda er beslutningsdyktig med minst fem medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene utnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Nemndas leder og nestleder skal begge ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.