Home

Klage/saksgang

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernreglene, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo. Du kan også få veiledning hos Datatilsynet før du fremmer en klage. På Datatilsynets nettside finner du også informasjon om og linker til aktuelle lover og forskrifter.

Klage til Personvernnemnda

Når Datatilsynet har fattet et vedtak, kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sendes til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo. Datatilsynet vil vurdere saken på nytt. Hvis Datatilsynet ikke omgjør vedtaket, men fastholder sin konklusjon, vil Datatilsynet oversende saken, og sakens dokumenter til Personvernnemnda for klagebehandling. I forbindelse med oversendelsen utarbeider Datatilsynet et oversendelsesbrev til Personvernnemnda, som partene får tilsendt en kopi av.

Sekretariatets forberedelser

Når Personvernnemnda har mottatt klagen og saksdokumentene fra Datatilsynet vil du, og eventuelt andre parter i saken, få en bekreftelse fra sekretariatet på at saken er mottatt, og informasjon om forventet saksbehandlingstid. Partene får samtidig anledning til å komme med merknader til Datatilsynets oversendelsesbrev til Personvernnemnda.

Når fristen for å komme med kommentarer til Datatilsynets oversendelsesbrev har gått ut, vil sekretariatet forberede saken for behandling i Personvernnemnda.

Personvernnemndas behandling

Personvernnemnda møtes i gjennomsnitt en gang pr måned. Saksbehandlingen i nemnda er skriftlig. Partene har som hovedregel ikke anledning til å delta under nemndas behandling av saken. Etter at nemnda har behandlet saken får partene oversendt nemndas avgjørelse. Normalt vil oversendelsen til partene skje innen to uker etter nemndas møte. Hvis nemnda omgjør Datatilsynets vedtak til gunst for klager, kan klager, i samsvar med reglene i forvaltningsloven § 36 tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Nemndas vedtak kan ikke påklages videre som forvaltningsklage. Søksmål om gyldigheten av Personvernnemndas vedtak kan rettes mot staten ved Personvernnemnda, jf. personopplysningsloven § 25.

Nemndas avgjørelser blir løpende publisert på vårt nettsted, www.personvernnemnda.no, og oversendt til Lovdata for publisering på www.lovdata.no. Personopplysninger blir anonymisert før publisering.