Klage på grunnlag av forskriften til personopplysningsloven

  • Personopplysningsforskriften § 1-2
    Om uenighet mellom behandlingsansvarlig og Datatilsynet vedrørende omfanget av unntak fra lovens anvendelsesområde pga hensynet til rikets sikkerhet mv.

Personvernnemnda har også kompetanse til å behandle klage over vedtak som er fattet i medhold av enkelte andre lover.